Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-05-23 VI Międzynarodowa Konferencja "Medical Science Pulse" w Opolu 

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce  komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym  aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień  prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej. Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.                

MASTER CLASS  ORAZ SESJA e-PLAKATOWA
Zapraszamy do aktywnego udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse i zaprezentowania swoich prac w ramach Master Class/Sesji e-Plakatowej. Ekspozycja e-plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Konferencji, omówienie zgłoszonych e-plakatów – w drugim dniu Konferencji. Autorzy pięciu najlepszych streszczeń zostaną zakwalifikowani do prezentacji ustnej podczas Master Class (pierwszy dzień Konferencji), która będzie współprowadzona przez Wykładowców Konferencji.
Streszczenia należy zgłaszać do 31 marca 2019 roku na adres: k.szwamel@interia.pl.

Strona konferencji: KLIKNIJ TU


6th International Medical Science Pulse Conference – Opole – Poland – May 23-24, 2019

The main themes of the 6th International Medical Science PulseConference are commercialization of research and development initiatives and innovativeness of projects in the broadly understood area of healthcare, including aspects of conducting research and its dissemination in the economic environment, legal issues and other matters related to intellectual property. The conference program includes: plenary sessions with lectures by invited speakers, academic debates on the presented speeches, presenting research projects within the framework of the Master Class module (poster session) as well as specialist seminars for young scientists and students. This high-level conference also features guests from Europe and the USA, training panels, discussions and debates - which distinguishes our conference from many other national meetings.
Participants will receive certificates along with educational points.

MASTER CLASS AND e-POSTER SESSION

We cordially invite you to actively participate in  6th International  MEDICAL SCIENCE PULSE Conference and present your work within the framework of a Master Class/e-Poster Session. The exhibition of e-posters is scheduled to take place throughout the Conference, and discussing of the submitted e-posters - on the second day of the Conference. Authors of the five best abstracts will qualify for an oral presentation during the Master Class Session (first day of the Conference), which is co-hosted by Conference Lecturers.
Abstracts should be submitted by March 31, 2019 to the following address: k.szwamel@interia.pl.

The conference website: CLICK HERE

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa