Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-11-28 Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

W dniu 28 listopada 2019 odbyła się konferencja pt. ‘Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce’ zorganizowana przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie zgromadzili się zaproszeni przedstawiciele towarzystw naukowych zarejestrowanych w naszym kraju; Polskie Towarzystwo Higieniczne reprezentowała sekretarz prof. dr hab. Małgorzata Kowalska.

Obradom przewodniczyła pani prof. dr hab. Iwona Hofman (Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN). W ramach konferencji przedstawiono dwa wykłady wprowadzające:

  1. ‘Rola społecznego ruchu naukowego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego’, który wygłosił pan prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski (członek prezydium Rady Towarzystw Naukowych PAN)
  2. ‘Wkład towarzystw naukowych ogólnych i regionalnych oraz towarzystw specjalistycznych w rozwój dyscyplin nauki’ wygłoszony przez pana prof. dr hab. Stanisława Kunikowskiego (członka prezydium Rady Towarzystw Naukowych PAN)

Następnie pani prof. Hofman wyjaśniła zebranym jakie zagrożenia dla społecznego ruchu naukowego wiążą się z nowymi zapisami, a właściwie z brakiem zapisów dotyczących towarzystw naukowych i ich roli w popularyzacji wyników badań naukowych w Ustawie 2.0, co w konsekwencji spowoduje brak dofinansowania ich działalności.

W dalszej części spotkania nastąpiły 4 sesje panelowe, podczas których wypowiadali się zaproszeni przedstawiciele poszczególnych towarzystw naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki. Dzielili się swoimi troskami w związku z brakiem dopływu młodych członków, trudnościami w ściągalności składek członkowskich, kłopotami lokalowymi, a także problemami w utrzymaniu płynności wydawnictw naukowych w związku z nową listą czasopism ogłoszoną przez Ministerstwo w październiku br. Ostatecznie uzgodniono wspólne stanowisko w kwestii konieczności zgłoszenia możliwych do realizacji poprawek zapisów Ustawy 2.0, które zabezpieczyłyby interesy polskich towarzystw naukowych.  PAN wystąpiła z inicjatywą zamieszczania niezbędnych informacji, a także możliwości komunikowania się towarzystw naukowych za pośrednictwem strony internetowej Rady Towarzystw Naukowych PAN (http://www.rtn.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=192&lang=pl).


prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa