Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2009-06-08 Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej 

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa zorganizowana przez:
Zakład Higieny i Ekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym.

Kontynuując rozpoczętą w 2008r. integrację środowiska naukowego, koncentrującego się na nauczaniu studentów zasad prewencji i profilaktyki, w dniach 8-10 czerwca 2009r zorganizowana została II Konferencja dydaktyczno–szkoleniowa „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej”. Organizatorami Konferencji był Zakład Higieny i Ekologii, UJCM oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. W Konferencji wzięli udział Kierownicy oraz Adiunkci ze wszystkich Katedr i Zakładów Higieny i Epidemiologii Uniwersytetów Medycznych z całej Polski (Szczecin, Gdańsk, Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Poznań, Warszawa, Łódź, Kraków, Katowice, Zabrze, Wrocław) oraz Goście z Uniwersytetu Medycznego w Grodnie na Białorusi i z Uniwersytetu Medycznego w Krasnojarsku w Rosji – łącznie ok. 60 osób.
Konferencja została zainaugurowana wykładami programowymi:
 1. Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Uniwersytet Jagiellonki, Collegium Medium, Kraków „Uwarunkowania socjologiczne i kulturowe chorób układu krążenia u kobiet”
 2. Prof. dr hab. Jan E. Zejda, Śląski Uniwersytet Medyczny” Katowice „Populacyjne badania przesiewowe – potrzeby badawcze i działania praktyczne”
 3. Prof. dr hab. Longina Kłosiewicz-Latoszek, Uniwersytet Medyczny, Warszawa „Zalecenia żywieniowe według rekomendacji towarzystw lekarskich”
 4. Dr inż. Irena Kosińska, Sekretarz Generalny PTH, Warszawa „Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego na rzecz medycyny zapobiegawczej-wczoraj i dziś”
Znaczące miejsce w Konferencji miała prezentacja wyników ogólnopolskich badań, mających na celu ocenę zdrowia w sferze fizycznej oraz w sferze psychicznej kobiet w wieku 45-60 lat. Badania te zostały zainspirowane jako wynik działalności Sekcji Głównej Naukowej, która została utworzona w obrębie Polskiego Towarzystwa Higienicznego na wniosek Prezesa PTH, dr med. Kazimierza Dragańskiego. Przewodniczącą Sekcji oraz głównym organizatorem badań została Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk , UJCM, Kraków.
W badaniach posłużono się ankietą, na którą składały się 2 bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył danych socjodemograficznych oraz prozdrowotnych i antyzdrowotnych zachowań osobniczych. W drugiej części wykorzystano standardowy kwestionariusz SF36, który posłużył do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Zbadano około 2000 kobiet z różnych regionów Polski, obejmujących województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, śląskie, dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, lubelskie. Według identycznej metodyki zbadane zostały kobiety z Grodna (Białoruś), Krasnojarska (Rosja) i Kowna (Litwa).
Wyniki badań z poszczególnych Ośrodków zostaną opublikowane w Problemach Higieny i Epidemiologii (w czwartym numerze 2009r ) .
Wygłaszane były referaty związane z doskonaleniem metod nauczania oraz dyskutowane były zarówno trudności jak i wyzwania dla dydaktyki w zakresie medycyny prewencyjnej.
Przedstawiane były aktualne dokumenty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, wyznaczające strategię państwa oraz samorządów wojewódzkich pod kątem zagadnień stanowiących podstawę do ubiegania się o środki pomocowe Wspólnoty Europejskiej oraz
analizowane były założenia Narodowego Programu Zdrowia, jako narzędzia polityki zdrowotnej Polski.
W trakcie Konferencji miały miejsce 2 ważne wydarzenia.
 • 8-go czerwca odbyło się Kolegium Kierowników Katedr i Zakładów Higieny i Epidemiologii, pod przewodnictwem Przewodniczącej – Prof. dr hab. Jadwigi Jośko. Podsumowano działalność Kolegium dotyczącą ostatniego roku oraz podjęto inicjatywy dydaktyczne i badawcze na przyszłość.
 • 9-go czerwca miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZG PTH, pod przewodnictwem Prezesa PTH - dr Kazimierza Dragańskiego. Oprócz problemów istotnych dla bieżącej działalności Towarzystwa podjęto ważne decyzje dotyczące działalności wydawniczej i naukowej. Ustalono również, że następne posiedzenie Prezydium PTH odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego”- Poznań 2009, organizowanej przez Oddział Poznański PTH i Zarząd Główny w Warszawie oraz Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (kierownik Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski).

   

Na uczestników Konferencji czekało wiele wspaniałych atrakcji przygotowanych przez Organizatorów:
 • Ognisko (wieczorem, w pierwszym dniu konferencji)
 • Uroczysta kolacja w dniu 9 czerwca
 • Rejs statkiem po Dunajcu i wycieczka do Tropi, miejsca kultu ŚŚ Pustelników Świerada i Benedykta. www.tropie.tarnow.opoka.org.pl
Integracja uczestników Konferencji dopełniła się w scenerii malowniczej ziemi sądeckiej oraz w promieniach czerwcowego słońca.
Wolą uczestników jest zorganizowanie analogicznej Konferencji w czerwcu 2010 roku.

 
 
Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk
 
 
Kierownik Zakładu Higieny i Ekologii UJCM

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa