Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Misja 
 

Misja Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego, jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami,  w XIX wieku i opiera się na uniwersalnych wartościach, a w szczególności poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, rzetelności w wydawaniu fachowych opinii,  prowadzeniu inicjatyw i realizacji programów.
Każdy Członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego na równych prawach uczestniczy w działaniach Towarzystwa, niezależnie od rasy i pochodzenia, religii, płci i poglądów politycznych
Misją Towarzystwa jest kształtowanie fachowej opinii społecznej w sprawach rozwoju higieny, higieny środowiska, oświaty zdrowotnej, medycyny zapobiegawczej i zdrowia publicznego oraz oddziaływanie na poprawę zdrowia ludności i warunków zdrowotnych środowiska
Misją Towarzystwa od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej,  inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.
Realizując swoją misję Towarzystwo współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi, pokrewnymi towarzystwami i organizacjami fachowymi oraz  naukowymi w Polsce i na świecie, związanymi z działalnością ochrony zdrowia, szeroko pojętą  profilaktyką i higieną.
Realizacja Misji Towarzystwa osiągana jest poprzez:
  • reprezentowanie fachowej i społecznej opinii w sprawach rozwoju higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego w kraju i zagranicą,
  • organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, zjazdów, kongresów, wykładów oraz kursów dokształcania specjalistycznego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w celu zaznajomienia społeczeństwa z problematyką higieny, oświaty zdrowotnej i zdrowia publicznego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych,
  • podejmowanie inicjatyw w powoływaniu fundacji.

 

 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa