Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Władze 
 
Władze Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Walne Zgromadzenie Delegatów PTH
 
Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów. Walne Zgromadzenia Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne, mogą one być połączone ze zjazdem naukowym Towarzystwa.
Delegaci na Walne Zgromadzenia wybierani są na Walnych Zebraniach członków Oddziałów według klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd Główny.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa należy:
1.              wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów, uchwalenie porządku obrad oraz regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
2.              uchwalenie wytycznych programowych Towarzystwa,
3.              przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.              podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
5.              wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
6.              zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
7.              ustalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu podziału jej między Zarząd Główny a Zarządy Oddziałów Towarzystwa,
8.              nadawanie godności członka honorowego, prezesa honorowego oraz złotych i srebrnych odznak towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,
9.              podejmowanie uchwał zmierzających do zbycia i nabycia majątku nieruchomego Towarzystwa,
10.           rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu Głównego w sprawach sporów między członkami, a także uchwał o wykluczeniu z Towarzystwa,
11.           uchwalenie zmian statutu Towarzystwa,
12.           podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
 
Zarząd Główny PTH – skład, sposób wyboru i kompetencje
 
Zarząd Towarzystwa składa się z 12 członków, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Ponadto do Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący Zarządu Oddziałów.
Zarząd Główny Towarzystwa wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika, czterech członków, którzy tworzą 11 osobowe Prezydium. Towarzystwo na zewnątrz jest reprezentowane przez prezesa lub osoby przez niego upoważnione. Towarzystwo w sprawach określonych w §8 statutu może być reprezentowane przez członków Prezydium”.
Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy:
1.              kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów w oparciu o wytyczne programowe o działalności Towarzystwa, uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
2.              ustalanie zasad gospodarki finansowej, 
3.              dokonywanie okresowych ocen pracy Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa,
4.              uchwalanie preliminarza budżetowego, zatwierdzenie bilansów,
5.              uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego Towarzystwa, Prezydium Zarządu Głównego
6.              powoływanie i likwidacja Komisji Problemowych, Głównych Sekcji Naukowych i zatwierdzenie ich regulaminu,
7.              powoływanie i likwidacja Oddziałów terenowych,
8.              zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządów Oddziałów,
9.              kierowanie działalnością wydawniczą, powoływanie redaktorów naczelnych i składów Kolegiów Redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa i zatwierdzanie regulaminów,
10.           zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, ustalanie proponowanego porządku obrad i składu przyszłych władz Towarzystwa,
11.           podejmowanie uchwał w sprawach spornych, wynikłych między członkami w związku z ich działalnością w Towarzystwie, a także podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka z Towarzystwa,
12.           przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,
13.           zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
14.           podejmowanie uchwał o przyznaniu ryczałtu dla członków pełniących funkcje w organach Towarzystwa i podejmujących czynności statutowe w wysokości miesięcznej nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym uchwałę,
15.           nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów Terenowych.
Zebranie Zarządu Głównego Towarzystwa powinno być zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
 
Skład, sposób wyboru i kompetencje Prezydium ZG PTH
 
Zarząd Główny Towarzystwa wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza , zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika, czterech członków, którzy tworzą 11 osobowe Prezydium
Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy wykonywanie wszystkich uprawnień Zarządu Głównego Towarzystwa z wyjątkiem spraw wyszczególnionych w § 32 p. 3, 4, 5, 10, 11, 12 zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego.
Prezydium Zarządu Głównego zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, a w miarę potrzeby częściej.
 
Zasady Powoływania Głównej Komisji Rewizyjnej, cel powołania, kompetencje i prawa
 
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania, przynajmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1.              koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
2.              przekazywanie Zarządowi Głównemu sprawozdań o wynikach przeprowadzonych kontroli, w szczególności z działalności finansowej i wykonaniu budżetu.
3.              wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień,
4.              składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
5.              składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
6.              zatwierdzenie regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów terenowych.

 

 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa