2009-09-09   Między profilaktyką a medycyną kliniczną

 

INFORMACJE OGÓLNE
 
Adres Komitetu Organizacyjnego
Dni Medycyny Społecznej 2009
Zakład Higieny UM
60-806 Poznań, ul. Rokietnicka 5c
tel. 061-854-73-89     kom. 0-501-921-970 (dr A. Klimberg)
fax. 061-854-73-90
 
Opłata za udział w Konferencji wynosi:
do dnia 15.06.2009 r. – 400 zł*
po dniu 15.06.2009 r. – 500 zł*
dla studentów – 300 zł*
Opłata za udział w Konferencji obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad w dniu 10.09.2009 r., kolację w dniu 09 i 10.09.2009 r.
*W przypadku rezerwacji noclegów
należy dodatkowo przesłać kwotę odpowiadającą cenie noclegów
*
Rezygnacji z udziału w Konferencji i noclegu ze zwrotem ww. kwoty
można dokonać do dnia 10.08.2009 r. u organizatora
Organizatorzy Konferencji wystawią faktury za udział w Konferencji
(należy w karcie zgłoszenia podać dane do wystawienia faktury)
 
Zgłoszenie uczestnictwa, streszczenia i pełny tekst pracy
oraz kserokopię opłaty zjazdowej prosimy przesyłać
do dnia
15.06.2009 r.na adres Komitetu Organizacyjnego:
 
„Dni Medycyny Społecznej Poznań 2009”
Zakład Higieny UM
ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań
e-mail: dms@ump.edu.pl 
tel. 061-854-73-89     kom. 0-501-921-970 (dr A. Klimberg)
fax 061-854-73-90
 
Nr konta:
Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Poznański
ul. Rokietnicka 5c    60-806 Poznań
PKO BP I O/Poznań

08 1020 4027 0000 1502 0294 6416

 

 

Instrukcja dla autorów referatów i plakatów zgłaszanych na
 
DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
POZNAŃ 09-11.09.2009 r.
Zgłoszenie uczestnictwa (na załączonym druku zgłoszeniowym) należy przysyłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 15 czerwca 2009 r.
 
Streszczenia prac w języku polskim i angielskim (wydrukowane i na dyskietce 3,5” lub płycie CD) – z zaznaczeniem „referat” lub „plakat” – należy przysyłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 15 czerwca 2009 r.
 
Zasady redagowania tekstu streszczenia: Objętość: 1 strona formatu A4 dla streszczenia w języku polskim i 1 strona formatu A4 dla streszczenia w języku angielskim; marginesy: 2,5 cm; interlinia 1,5 cm; czcionka: Times New Roman 12. Tekst powinien być przygotowany w edytorze WORD 6.0 lub wyższym. Układ pracy (w języku polskim i angielskim):
1.      Tytuł pracy
2.      Imię i nazwisko autora (autorów) z podkreśleniem osoby referującej
3.      Pełna nazwa zakładu pracy
4.       Tekst streszczenia w formie strukturalnej: 1) wprowadzenie, 2) cel,
3) materiał i metody, 4) wyniki, 5) wnioski
5.       Słowa kluczowe (max 5)
 
Prace zakwalifikowane przez Komitet Naukowy
do druku zostaną opublikowane w czasopismach:
„PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII”,
„MEDYCYNA OGÓLNA” LUB „ZDROWIE PUBLICZNE”
 
Pełny tekst pracy (2 wydruki oraz dyskietka 3,5” lub płyta CD) należy przekazać organizatorom Konferencji najpóźniej do 15 czerwca 2009 r.
Prace należy przygotować zgodnie z regulaminem czasopism: „Zdrowie Publiczne” (www.zdrowiepubliczne.pl), „Problemy Higieny i Epidemiologii” (www.phie.pl), „Medycyna Ogólna” (www.imw.lublin.pl/medycyna_mo/regulamin_mo.pdf).
 

 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Ø      dr n. biol. Aneta Klimberg
e-mail: dms@ump.edu.pl; tel. 501-921-970
Ø      dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak
Ø      dr med. Czesław Żaba
 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:
1.        Filozoficzne i etyczne aspekty medycyny
2.        Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia; organizacja systemu opieki zdrowotnej
3.        Kształcenie w zakresie medycyny społecznej i zdrowia publicznego
4.        Stan zdrowia ludności (metodologia badań, mierniki stanu zdrowia, problemy zdrowotne i rozwojowe dzieci i młodzieży, problemy zdrowotne wieku podeszłego, choroby cywilizacyjne XXI w., środowiskowe uwarunkowania zdrowia, nierówności w zdrowiu, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, uzależnienia, patologie społeczne)
5.        Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia ochronne
6.        Higiena szpitalna, zakażenia zakładowe
7.        Niepełnosprawność, inwalidztwo, rehabilitacja – problemy orzecznictwa lekarskiego
8.        Jakość usług medycznych i satysfakcja pacjentów
9.        Jakość życia
10.    Varia