2014-06-04   Konferencja n.t. środków zastępczych – „dopalaczy”

W dniu 4 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. środków zastępczych – „dopalaczy”. Była to jubileuszowa, 100. konferencja zorganizowana przez Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
Honorowy patronat nad spotkaniem objął Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.


Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
Konferencję rozpoczął występ zespołu True Life z Zespołu Szkół Technicznych, którego zaprezentowane utwory nawiązywały do tematyki konferencji.   
Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
 Następnie głos zabrał Pan Jerzy T. Marcinkowski Prezes Zarządu Głównego PTH, który podkreślił zasługi Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH w działalności szkoleniowej na rzecz ochrony zdrowia, skierowanej do szerokiego gremium odbiorców oraz współpracę z władzami samorządowymi.
Nowo wybrane władze: Prezydium Zarządu Głównego PTH oraz Oddziału Toruńsko – Włocławskiego, a także skład Komisji Rewizyjnych zaprezentował Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Higienicznego Pan Romaulad Kozak.
W dalszej części spotkania  przedstawiono wykłady:

  • „Zatrucia substancjami psychoaktywnymi wśród dzieci i młodzieży w Polsce” – mgr Tomasz Białas – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi GIS
  • „Zatrucia substancjami chemicznymi wśród dzieci i młodzieży województwa kujawsko – pomorskiego w latach 2010 - 2013” – Dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
  • „Substancje psychoaktywne jako wyzwanie dla współczesnej profilaktyki uzależnień” – Mgr Barbara Domagała – Dyrektor Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy
  • „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – dopalacze fakty i mity” – Mgr Andrzej Olczyk – Prezes Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem” w Toruniu, Koordynator Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Toruniu

Mająca charakter otwarty konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgromadziła około 210 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracowników służby zdrowia, pracowników służb mundurowych: policji i straży miejskiej, młodzież z toruńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby zainteresowane tematem.