2014-11-27   Państwowa Inspekcja Sanitarna w trosce o zdrowie osób podróżujących

Dnia 27 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyłasię konferencja naukowa zorganizowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy orazPolskie Towarzystwo Higieniczne pn. „Państwowa Inspekcja Sanitarna w trosce o zdrowie osób podróżujących”.
Patronat honorowy nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Podłoże konferencji stanowiły obchodzone przez Inspekcję dwie doniosłe rocznice tj. 95-lecie powstania służb sanitarnychw Polsce oraz 60-lecie powołania do życia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W konferencji udział wzięli Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, w imieniu Głównego InspektoraSanitarnego Dyrektor Biura Głównego Inspektora Sanitarnego Joanna Kalinowska-Morka, Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższejw Bydgoszczy prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof.nadzw. KPSW dr Helena Czakowska, Dyrektor Generalny Urzędu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim An-drzej Baranowski, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Elżbieta Rusielewicz, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski,Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Roman Ratyński, Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni orazpracownicy Inspekcji Sanitarnej z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Konferencję poprowadził redaktor Dariusz Gross. Oficjalnego otwarcia dokonał Państwowy Wojewódzki InspektorSanitarny w Bydgoszczy dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak wraz z Prezesem Polskiego Towarzystwa Higienicznego prof. drhab. n med. Jerzym Marcinkowskim.
W trakcie konferencji, z uwagi na obchodzony jubileusz, na ręce Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegow Bydgoszczy zaproszeni goście złożyli liczne gratulacje oraz podziękowania za olbrzymi wysiłek i rzetelne wykonywanieobowiązków, doceniając przy tym ogromne znaczenie działań podejmowanych przez służby sanitarne w województwiekujawsko-pomorskim.


Listy gratulacyjne:

  • Główny Inspektor Sanitarny
  • Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy
  • Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
  • Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej
  • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
  • Region Bydgoski NSZZ Solidarność
  • Starosta Lipnowski
  • Prezydent Miasta Torunia

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim.
Podczas konferencji wręczone zostały trzy odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Od-znaki otrzymały Pani Krystyna Kiszkurno, Pani Teresa Faderowska oraz Pani Ewa Pieróg pracujące w Powiatowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy.
Z okazji jubileuszu wręczono również statuetki i wyróżnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegow Bydgoszczy. W uznaniu szczególnego zaangażowania i współpracy na rzecz utrzymania właściwego stanu sanitarnegowojewództwa kujawsko-pomorskiego uhonorowano zarówno partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz osobywspółpracujące z Inspekcją, jak również pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.:
p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Marszałek Wo-jewództwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski, Rektor Bydgoskiej SzkołyWyższej prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. nadzw.KPSW dr Helena Czakowska, Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy DanutaBanaczek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie Elżbieta Mintus, Państwowy Powiatowy InspektorSanitarny w Rypinie Renata Lasińska-Kostrzewa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu Andrzej Banasiak,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim Ewa Jankowska, Państwowy Powiatowy Inspek-tor Sanitarny w Mogilnie Urszula Piwek-Brejecka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu Hanna Wolska,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy Mirosław Grafiński, oraz wielu innych zasłużonych pracownikówPaństwowej Inspekcji Sanitarne.
W trakcie konferencji swoje prelekcje wygłosili: prof. dr hab. n med. Jerzy T Marcinkowski, który opowiadał zebranymna temat przedsięwzięć prozdrowotnych w dziedzinie medycyny podróży na podstawie przeglądu artykułów z czasopism„Problemy Higieny i Epidemiologii” oraz „Hygeia Public Health”; prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak, który wygłosił wykładpt. „Rola gabinetów Medycyny Podróży w bezpiecznej turystyce Polaków do krajów sfery subtropikalnej i tropikalnej” orazdr n. med. Anna Moniuszko, która podjęła tematykę zagrożeń wynikających ze spotkania z kleszczem w podróży.Wszyscy prelegenci swoimi barwnymi i niezwykle ciekawymi wykładami żywo zainteresowali słuchaczy. Na zakończeniekonferencji zebrani wysłuchali porywającego koncertu zespołu muzycznego, który stanowił przegląd współczesnych stan-dardów muzycznych wprowadzając słuchaczy w przyjemny i niezwykle radosny nastrój.
 

Krystyna Błażejewska, Rzecznik Prasowy WSSE w Bydgoszczy