2014-12-16   Obchody jubileuszu służb sanitarnych

Obchody jubileuszu służb sanitarnych


W dniu 16 grudnia 2014 roku w Teatrze Palladium w Warszawie odbyła się uroczystość związana z obchodami 95-leciasłużb sanitarnych w Polsce i 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organizatorem uroczystości w Teatrze Palladiumw Warszawie był Główny Inspektorat Sanitarny, Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Europejski Urząd BezpieczeństwaŻywności (EFSA).
Patronat honorowy nad jubileuszem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele świata nauki z jednostek naukowych stale współpracujących z PaństwowąInspekcją Sanitarną, administracji państwowej, służb sanitarnych MON i MSW, związków pracodawców, związków zawo-dowych oraz byli i obecni pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.
Podczas Gali Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Minister Maciej Piróg wręczył odznaczenia PrezydentaRP: Krzyże Zasługi oraz Medale Złote za długoletnia Służbę dla Pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Osóbwspółpracujących z Inspekcją na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.
 

 

Dr Maciej Piróg, doradca Prezydenta RP ds.zdrowia

 

Złoty Krzyż Zasługi odbiera prof. Andrzej Zieliński, długoletni Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych


Pan Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Marek Posobkiewicz pełniący obo-wiązki Głównego Inspektora Sanitarnego wręczyli przyznane przez Ministra Zdrowia odznaki honorowe „Za zasługi dlaochrony zdrowia” Członkom Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innymosobom zasłużonym w zdrowiu publicznym.
Odznaczeni zostali następujący członkowie PTH: Pan prof. dr. hab. n. med. Jerzy T Marcinkowski, Pani dr n biol. Aneta JolantaKlimberg, Pan prof. nadzw. dr hab. Piotr Tyszko, Pani dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak, Pan dr hab. Czesław Żaba.
W części naukowej uroczystości Pan Prof. Jerzy T Marcinkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przypomniałdługą historię służb sanitarnych w Polsce. Pan Prof. Andrzej Wojtczak, przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej,mówił o aktualnych problemach zdrowia publicznego i wynikających stąd wyzwaniach dla systemu ochrony zdrowia. Pan Prof. Tadeusz Wijaszka, członek kierownictwa Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) omówił aktualnezagadnienia bezpieczeństwa żywności i jego znaczenie dla zdrowia publicznego.
 

Osoby odznaczone przez prezydenta RP


Z okazji Jubileuszu 95-lecia służb sanitarnych w Polsce oraz60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej słowa pozdrowieńi gratulacji przesłały następujące Osobistości:
Pan Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu RzeczypospolitejPolskiej
Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw DzieckaPan Cezary Grabarczyk, Minister SprawiedliwościPan Helmut Tschiersky, Prezydent Federalnego UrzęduBezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumenta w Brun-szwiku, Niemcy
Pan Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwo-wych
Pan Janusz Włodarski Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Pan Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup Warszawsko-Praski.
Pan Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakościw Ochronie
Pan Bernhard Url, Execitive Director EFSA (European FoodSafety Authority)
Prof. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego UniwersytetuMedycznego
Pan Hubert Rokossowski długoletni Państwowy WojewódzkiInspektor Sanitarny w Poznaniu
Pan Janusz Włodarski, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki


List do zaproszonych Gości, na ręce Pana Marka Posobkiewicza pełniącego obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, skierował również Pan Wiesław Jaszczyński - Główny Inspektor Sanitarny w latach 1990-1991 i 1993-1997.


Patronat medialny objął portal internetowy Medexpress.pl
Trochę historii...
W styczniu 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem powołał do życia Ministerstwo Zdrowia Publicznego.Do zakresu działania tego Ministerstwa zgodnie z zasadniczą ustawą sanitarną z dnia 19 lipca 1919 roku, należało m.in.zwalczanie chorób zakaźnych ostrych i przewlekłych. Instytucją, która w zamierzeniu swych twórców miała wspierać wła-dze państwowe w realizacji celów sanitarno-epidemiologicznych był powstały w listopadzie 1918 r. Państwowy CentralnyZakład Epidemiologiczny (PCZE) jako zakład badawczy i laboratorium zajmujące się metodami zapobiegania i zwalczaniachorób zakaźnych u ludzi. W 1923 roku PCZE zostało przekształcone w Państwowy Zakład Higieny (PZH), który w swejdziałalności łączy zadania sanitarne z działalnością badawczą. Instytucja ta, działa obecnie jako Narodowy Instytut ZdrowiaPublicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Joanna Kalinowska-Morka
dyrektor Biura Głównego Inspektora Sanitarnego