2017-03-31   Panel w NIK nt. zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Dnia 31 marca 2017 r. w Najwyższej Izbie Kontroli (NIK), przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie, odbył się panel ekspertów w sprawie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
W spotkaniu udział wzięli prezes i przedstawiciele kierownictwa NIK, radcy prezesa NIK, dyrekcje delegatur NIK biorących udział w kontrolach dotyczących zaopatrzenia w wodę, przedstawiciele gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz Główny Inspektor Sanitarny Kraju Marek Posobkiewicz i jego zastępca Grzegorz Hudzik.
W trakcie panelu zostały przedyskutowane następujące tematy:

  • Utrzymanie i rozwój sieci wodociągowych – eksploatacja sieci (wiek przewodów, materiały, awarie, remonty), koszty utrzymania sieci wodociągowej, planowanie rozwoju sieci; prowadzenie procesu inwestycyjnego, finansowanie inwestycji wodociągowych);
  • Ustalanie cen za wodę – bilans przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa wodociągowego, koszty amortyzacji sieci, zasady ustalania taryf − czynniki kształtujące wysokość cen;
  • Zapewnienie dostaw wody wodociągowej w odpowiedniej ilości, o wymaganej jakości i pod wystarczającym ciśnieniem – jakość i wielkość zasobów wód ujmowanych, prowadzenie monitoringu jakości wody od ujęcia do odbiorcy, badania ciśnień wody w sieci, działania na rzecz poprawy jakości wody wodociągowej.

Referaty naświetlające te problemy, które stworzyły płaszczyznę do dyskusji podczas panelu, przedstawili:
Dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz (Politechnika Warszawska)
Dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska (Politechnika Warszawska).
W drugiej części panelu 3-częściowy referat pt. „Zapewnienie dostaw wody wodociągowej w odpowiedniej ilości, o wymaganej jakości i pod wystarczającym ciśnieniem” przedstawili kolejno członkowie Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym Kraju: prof. nzw. dr hab. inż. Izabela Zimoch (Politechnika Śląska w Katowicach), mgr inż. Barbara Mulik (Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK, Bartoszyce) i prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody).
Wyniki tego panelu są wykorzystywane przez NIK w przygotowaniu programów kontroli dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności, planowanych do przeprowadzenia w 2017 r.

Od lewej: prof. Jerzy T. Marcinkowski, prof. nzw. dr hab. inż. Izabela Zimoch, mgr inż. Barbara Mulik.