2009-06-08   Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej

 

II KONFERENCJA DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWA
organizowana przez
Zakład Higieny i Ekologii UJCM
i
Polskie Towarzystwo Higieniczne
w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Gródku
nad Dunajcem (koło Nowego Sącza) w dniach
8-10 czerwca 2009r
„Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej”
PROGRAM KONFERENCJI:
8 czerwiec 2009 (poniedziałek)
Godz. 16.00 – Otwarcie Konferencji
Wykłady na temat współczesnych problemów medycyny zapobiegawczej
1.       Prof. dr hab.med Beata Tobiasz-Adamczyk „Uwarunkowania socjologiczne i kulturowe chorób układu krążenia u kobiet”
2.       Prof. dr hab. med. Jan E. Zejda „Populacyjne badania przesiewowe – potrzeby badawcze i działania praktyczne”
3.       Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek „ Zalecenia żywieniowe według rekomendacji towarzystw lekarskich”
4.       Dr inż. Irena Kosińska „Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego na rzecz medycyny zapobiegawczej -wczoraj i dziś”

Godz 18.00
Kolegium Kierowników Katedr i Zakładów Higieny i Epidemiologii
Godz. 19.30
Ognisko

9 czerwiec 2009 (wtorek )
Godz: 9 -13.00
Referaty programowe
 • Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk „Problemy z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet w wieku 45-60 lat jako przesłanka do podjęcia ogólnopolskich badań”
 • Dr Andrzej Szpakow, Prof. Ludmila Klimackaya „Ocena wybranych aspektów jakości życia kobiet w wieku 45-60 lat – wykładowców uczelni wyższych Grodna i Krasnojarska”

Prezentacje tematyczne

 • Barbara Woźniak, Beata Tobiasz-Adamczyk, Monika Brzyska „Promocja zdrowia wśród osób starszych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w projekcie healthPROelderly”
 • Aleksander Gałaś „Zwyczaje żywieniowe jako element zapobiegania chorobom nowotworowym przewodu pokarmowego –problemy i wyzwania”
Prezentacje ustne i posterowe wyników ankiety dla kobiet 45-60 lat (w wykonaniu Autorów z poszczególnych Ośrodków biorących udział w badaniach )
Nadesłane streszczenia:
 • P. Zagożdżon, J. Ejsmont, M. Bartosińska:” Czynniki związane z przyjmowaniem leków uspokajających i nasennych a jakość życia związana ze zdrowiem u kobiet w województwie pomorskim– badanie przekrojowe.”
 • Elżbieta Trafalska, Marta Figwer, Ewa Nowacka, Andrzej Grzybowski „Ocena wybranych aspektów zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet łódzkich”.
 • Pastucha E., Drozd-Dabrowska M., Milona M., Olszowski T., Szych Z., Walczak A.” Stan zdrowia kobiet w wieku 45 – 60 lat z województwa zachodniopomorskiego: Charakterystyka badanych osób”
 • Emilia Kolarzyk, Barbara Wojtowicz, Jacek Kwiatkowski „Jakość życia związana ze zdrowiem fizycznym kobiet w wieku 45 – 60 lat z Krakowa i miejscowości podkrakowskich.”
 • Emilia Kolarzyk, Barbara Wojtowicz, Jacek Kwiatkowski „Jakość życia związana ze zdrowiem psychicznym kobiet w wieku 45 – 60 lat z Krakowa i miejscowości podkrakowskich.”
Zbiorcze podsumowanie uzyskanych wyników badań i opracowanie koncepcji wspólnych publikacji
9 czerwiec 2009 (wtorek )
Godz: 14:00-18
Problemy dydaktyczne oraz badawcze z zakresu medycyny prewencyjnej
Referaty programowe
 1. Dr Paweł Goryński „ Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie polityki zdrowotnej Polski”
 2. Dr Jan Sobótka, Katarzyna Broczek, Małgorzata Leźnicka, Jacek Żyrkowski „Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia” – międzynarodowy program z zakresu medycyny prewencyjnej”
 3. Dr Piotr Tyszko „ Zagadnienia profilaktyki i promocji zdrowia w krajowych dokumentach strategicznych”
Prezentacje tematyczne
 • Barbara Nieradko-Iwanicka „Oczekiwania studentów Uniwersytetu Medycznego wobec kursu higieny i żywienia „
 • Ewa Nowacka, Elżbieta Trafalska, Franciszek Szatko „Relacje uczelnia – student w ocenie osób studiujących”
 • Franciszek Szatko, Andrzej Bromblik, Elżbieta Marcisz, Halina Głowacka „Skuteczność opieki stomatologicznej nad kobietami w ciąży”
 • Zbigniew Jethon „Realizacja zadań dydaktycznych w zakresie promocji zdrowia na kierunkach wychowanie fizyczne i fizjoterapia”
 • Andrzej Bugajski, Andrzej Zaleski „Aktywność ruchowa w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej”
 • Grzegorz Brożek, Kowalska Małgorzata, Jan E. Zejda, Małgorzata Farnik „Częstość występowania POChP w populacji mieszkańców Chorzowa oraz jej środowiskowe uwarunkowania”.
 • Izabela Załęska-Żyłka „Współpraca kosmetologa i dietetyka w zakresie dbałości o zdrowie i wygląd zewnętrzny”
 • Alicja Walczak, T. Olszowski, P.Wysiecki, E.Pastucha, M.Drozd-Dąbrowska „Problemy z rekrutacją ochotników (bliźniąt i ich rodziców) do badań epidemiologii molekularnej”.
 • Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Agata Skop-Lewadowska „Znaczenie prawidłowego rozumienia pojęcia ”porcja produktu spożywczego” przy szacowaniu dziennego spożycia –jako problem dydaktyczny”.
 • Joanna Jankowska, Jadwiga Helbin, Artur Potocki „ Akryloamid –„nieuświadomiany” ksenobiotyk w diecie dzieci i osób dorosłych.
 • Agnieszka Szpanowska -Wohn, Dorota Młynarska „ Interdyscyplinarny charakter zajęć fakultatywnych dla studentów Wydziału Lekarskiego UJCM”
 • Emilia Kolarzyk, Anna Janik „Prewencja chorób wynikających z zachowań niesprzyjających zdrowiu wśród dzieci przedszkolnych w Krakowie”
Godz. 18.00 - Prezydium PTH
10 czerwiec 2009 (środa)

Godz. 9-11
Sprawy organizacyjne na przyszłość: wspólne projekty badawcze, organizacja akcji prewencyjnych w skali ogólnopolskiej we współpracy poszczególnych jednostek naukowych i PTH itd.
Godz. 11-15
Rejs statkiem po Dunajcu i autokarowa wycieczka po ziemi sądeckiej (Tropie)
Godz. 15.00
Obiad i zakończenie Konferencji