2017-09-12   X Jubileuszowa Konferencja HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA PODSTAWĄ ZDROWIA Biała Podlaska 12-15.09.2017

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA PODSTAWĄ ZDROWIA „Uwarunkowania biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne” – Biała Podlaska, 12-15.09.2017 r.

KOMUNIKAT I
Biała Podlaska, 12-15 września 2017 r.

Szanowni Państwo!

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, Polskim Towarzystwem Higienicznym Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz firmą TECNA Sp. z o.o. organizują X Jubileuszową Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.: „Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia – uwarunkowania biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne ”.

W Konferencji wezmą udział także przedstawiciele zagranicznych instytutów naukowobadawczych, które zajmują się problemami żywienia, stanu odżywienia oraz higieną żywności i żywienia.

Konferencja zorganizowana zostanie w dniach 12-15 września 2017 roku, w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska.

Grupy tematyczne Konferencji:

 • Biomedyczne uwarunkowania racjonalnego żywienia
 • Technologiczne uwarunkowania racjonalnego żywienia
 • Ekonomiczne uwarunkowania racjonalnego żywienia
 • Epidemiologia dietozależnych chorób cywilizacyjnych
 • Żywienie a stan odżywienia
 • Problemy żywnościowo - żywieniowe w służbach mundurowych
 • Ocena jakości żywności
 • Varia

W trakcie Konferencji chcielibyśmy kontynuować promocję młodych naukowców (do 30 roku życia), którzy zaprezentują wyniki swoich prac badawczych podczas specjalnej sesji młodych naukowców. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone. Zwracamy się do młodych naukowców o wzięcie udziału w tej sesji i przysyłanie prac, na których prosimy zaznaczyć "Sesja młodych".

Całkowity koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi – 1000 PLN. Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych,
 • materiały konferencyjne,
 • udział w imprezach towarzyszących (ognisko, wycieczka, udział w bankiecie),
 • noclegi i wyżywienie w dniach trwania konferencji.

Istnieje możliwość udziału w Konferencji osób towarzyszących. Opłata za udział osób towarzyszących wynosi 700 PLN i obejmuje noclegi, wyżywienie i udział we wszystkich imprezach towarzyszących.

Organizatorzy zapewniają wydanie zgłoszonych i zakwalifikowanych przez recenzentów prac w czasopiśmie Problemy Higieny i Epidemiologii, które ma 9 pkt w punktacji MNiSW. Warunkiem prezentacji i publikacji jest zgłoszenie pracy o charakterze doświadczalnym oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Każdy z uczestników konferencji może zgłosić tylko jedną pracę, której objętość nie może przekroczyć 5 stron, poprzez platformę wydawniczą ww. czasopisma. Po zakwalifikowaniu przez recenzentów prac do druku winny one być przygotowane zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Sesje plakatowe odbędą się w formie 3-minutowych prezentacji multimedialnych.

TERMINARZ

 • Zgłoszenie udziału w Konferencji na oddzielnym, załączonym do komunikatu blankiecie: do dnia 28.02.2017 r.
 • Opłatę konferencyjną należy uiścić: do dnia 31.03.2017 r.
 • Rezerwację noclegów oraz wniesienie opłaty przynajmniej za 1 dobę pobytu (150 PLN) należy dokonać: do dnia 31.03.2017 r.

Wpłat należy dokonywać na konto z dopiskiem „KONFERENCJA ŻYWIENIOWA”:
TECNA Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 103A/9, 01-823 Warszawa, NIP 524 259 46 78
Rachunek bankowy:
Raiffeisen Bank Polska S.A. - 66 1750 0009 0000 0000 1072 6816

Uwaga!

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty konferencyjnej do dnia 30.06.2013 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane. Organizatorzy uprzedzają, że nie będzie możliwości zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia w dniach przed rozpoczęciem i po zakończeniu konferencji. W związku z tym organizatorzy proszą o przybycie uczestników w dniu konferencji od godz. 15.00. 

Adresy do korespondencji:
 

dr hab. Jerzy BERTRANDT
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
tel. 261 853 134
kom. 601 853 117
e-mail: j.bertrandt@wihe.waw.pl
dr Anna KŁOS
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa
261 853 171
kom. 500 249 430
e-mail: a.klos@wihe.waw.pl

Komunikat o Konferencji dostępny będzie na stronie internetowej www.wihe.waw.pl – zakładka aktualności oraz na stronie PTNŻ i Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA PODSTAWĄ ZDROWIA”
12–15 września 2017 r., Biała Podlaska

Karta zgłoszenia

Tytuł lub stopień naukowy
Imię i nazwisko

 

Instytucja
Adres
Tel./fax
E-mail
Dane do wystawienia rachunku:
NIP, dokładna nazwa i adres Uczelni (Instytucji), na którą należy wystawić rachunek

 

Imiona i nazwiska autorów zgłoszonego wystąpienia

 

Tytuł pracy

 

Forma wystąpienia
Doniesienie
Plakat

 

Proszę wypełnić i wysłać drogą e-mailową lub na adres kontaktowy.

 

Rezerwacja noclegów

12-13.09.2017

13-14.09.2017

14-15.09.2017