2013-04-23   Transgraniczność, jako czynnik rozwoju regionu

Społeczne, prawne i ekonomiczne wymiary współpracy transgranicznej Medyczno-prawne uwarunkowania bezpiecznego funkcjonowania osób fizycznych i prawnych Suwałki, 23-24 kwietnia 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach


Transgraniczność jest słowem „wytrychem” do prób rozwiązywania wielu problemów obszarów pogranicza. Suwalszczyzna leży w szeroko pojętej strefie przygranicznej Polski. Granica z Litwą jest granicą wewnątrzunijną. Ma też granicę z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja) oraz Białorusią. Współpraca transgraniczna przyniosła wymierne korzyści Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (PWSZ) i studentom tej Uczelni.
Od powołań ia Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ zorganizowano wiele konferencji regionalnych z udziałem autorytetów polskich i zagranicznych w dziedzinie pielęgniarstwa, ratownictwa i chirurgii. Wykładowcy i studenci PWSZ angażują się w kontakty międzynarodowe, w tym także we współpracę transgraniczną. Istotnym czynnikiem pobudzającym do tej współpracy jest duża grupa osób z Litwy, studiująca na naszej Uczelni, oraz osobiste kontakty wykładowców nawiązane podczas realizacji wspólnych projektów. Efektem tej aktywności są konferencje międzynarodowe organizowane w suwalskiej Uczelni2/.
W dniach 23-24 kwietnia 2013 r. Instytut Ochrony Zdrowia (IOZ) wspólnie z Instytutem Humanistyczno-Ekonomicznym PWSZ zorganizował kolejną konferencję międzynarodową. Współorganizatorami były: Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały. W oficjalnej części wspólnej wystąpił 30-osobowy Zespół Folklorystyczny Suduonele z Marijampola (Litwa) oraz wysłuchano wykładów inauguracyjnych poświęconych: opłacalności medycyny, zagrożeń sanitarnych w ujęciu transgranicznym, możliwości współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym oraz rozważań na temat Suwalszczyzny jako regionu pogranicznego.
W organizacji sesji medycznych uczestniczył Oddział Białostocki Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”. Panel IOZ przebiegał pod hasłem „Medyczno-prawne uwarunkowania bezpiecznego funkcjonowania osób fizycznych i prawnych”. W pierwszej sesji: „Nagłe zdarzenia - charakterystyka i postępowanie”, przedstawiono tematy związane z postępowaniem w stanach nagłych, obrażeniach wielonarządowych, przygotowaniach chorych do transportu medycznego. Stosowane rozwiązania są podobne po obu stronach granicy, choć przyjmują inne kształty formalne i organizacyjne. Druga sesja pod tytułem „Transgraniczność - problem czy szansa”, dotyczyła kilku istotnych zagadnień związanych z granicami państwowymi: funkcje granic, transgraniczną przestępczość handlu ludźmi, wybrane aspekty postępowania na miejscu wypadku drogowego z udziałem cudzoziemców, czy też problematykę przewożenia zwłok i szczątków poza granice Polski. Druga grupa zagadnień dotyczyła nawyków żywieniowych, postaw życiowych i podejścia do życia rodzinnego studentów Białorusi, Ukrainy i Polski. W omawianych zagadnieniach problemy okazały się być bardzo podobne. Zagadnienia socjalne i z zakresu zdrowia publicznego zdominowały trzecią sesję. Omówiono zasady opieki medycznej nad studentami w Uniwersytecie Grodzieńskim. Przedstawiono problemy występowania depresji, samobójstw w regionie grodzieńskim, jak też badanie motywacji osób starszych do podejmowania aktywności fizycznej. W tej sesji omówiono także zagadnienia z zakresu kierowania placówkami medycznymi: bezpieczeństwo danych medycznych, jednostka ochrony zdrowia jako organizacja oraz możliwości eksportu usług medycznych. Czwarta sesja została z jednej strony poświęcona zagadnieniom problemów osób starszych: zaburzenia poznawcze oraz sposób żywienia w domach opieki. Z drugiej zaś zagadnienia wczesnego rozpoznawania płaskostopia u dzieci, a także zasady nauki pływania dla specjalnych grup medycznych. Przedstawiono nowe leki antyhistaminowe oraz rolę analizy odcisków palców w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca.
Ważnym elementem konferencji był organizowany wspólnie z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” panel dyskusyjny - „Różne aspekty medycyny transplantacyjnej”, w którym omówiono: historię transplantacji nerek, śmierć mózgu oraz organizację pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce, a także Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, Program „Partnerstwo dla Transplantacji”. Panel zamknął wykład - Zintegrowany program ochrony danych medycznych.
Udział w konferencji wzięło około 300 uczestników, w tym 50 z Białorusi, Rosji, Litwy i Ukrainy. Łącznie przedstawiono 54 prezentacje. W drugim dniu konferencji odbyła się sesja wyjazdowa do Kłajpedy i Pałangi. Na stronie internetowej PWSZ w Suwałkach można zapoznać się z przyznanymi patronatami honorowymi, składem komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji, z nazwiskami zaangażowanych studentów oraz harmonogramem i streszczeniami prezentowanych wystąpień.


dr n. med. Ewa Kleszczewska