2011-11-25   Przemoc a psychospołeczne aspekty zdrowia rodziny

W dniu 25 listopada 2011 pod patronatem honorowym JM Rektora UJK- prof. dr hab. Reginy Renz, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydenta Miasta Kielce-Wojciecha Lubawskiego, w Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się konferencja Przemoc a psychospołeczne aspekty zdrowia rodziny. Jej organizatorami byli: Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia UJK oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. Była ona zwieńczeniem całego cyklu przedsięwzięć związanych z kampanią przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowanych od kilku lat przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Kampania ta jest częścią ogólnopolskiego i ogólnoświatowego ruchu społecznego „białej wstążki” przeciwdziałającemu przemocy. Kampania „białej wstążki” była organizowana w Kielcach już po raz piąty. Jej prapoczątki są związane z tragicznymi zajściami, które miały miejsce 6 grudnia 1989 roku w Montrealu. W ich wyniku, dwa lata później, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet, a jako symbol wybrali białą wstążkę - znak niewinności. Ich postawa uświadamia fakt, że sensem i ideą działań jest włączanie jak najszerszych kręgów społecznych i nagłaśnianie w ten sposób problemu.
Każdego roku podejmowany jest inny temat wiodący. W tym był nim problem konsekwencji zdrowotnych u osób, które doświadczają przemocy (w zeszłym roku przemoc wobec człowieka starego). W potocznej świadomości nie zawsze łączymy dolegliwości psychofizyczne ofiary z sytuacją przemocy, w której ona doświadcza. Tymczasem jej konsekwencje mają przebieg nie tylko tragiczny (gwałtowne zdarzenia - o czym mówił prof. Jerzy T. Marcinkowski), ale też stoją często u podstaw powolnej erozji zdrowia samej ofiary jak i jej całej rodziny (wystąpienia prof. Bożeny Zawadzkiej, dr K. Gąsiora). Konferencja składała się z dwóch części: sesji plenarnej i warsztatów dotyczących praktycznych rozwiązań stosowanych w profilaktyce przemocy (były prowadzone przez specjalistów z tego zakresu - pracowników MOPR-u).
Po przywitaniu zaproszonych gości i uczestników przez prof. Bożenę Zawadzką, uroczystego otwarcia konferencji naukowej dokonała prof. zw. dr hab. Regina Renz, Rektor Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach. Sesja plenarna obrad została poprzedzona otwarciem V społecznej kampanii „biała wstążka” przez wice-prezydenta Kielc Andrzeja Syguta i mgr Magdalenę Gościniewicz zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce. Bardzo wymownym gestem było przypięcie symbolu akcji - białych wstążek - jej ambasadorom.
Obradom w sesji plenarnej przewodniczyły prof. Małgorzata Orłowska i prof. Bożena Zawadzka. W sesji tej referaty wygłosili:

  • Przemoc w rodzinie - z perspektywy medycyny sądowe”  - prof. Jerzy T Marcinkowski - kierownik Katedry Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Przejawy, formy oraz skutki przemocy w rodzinie - prof. Anna Michalska - Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Przemoc źródłem problemów zdrowotnych dzieci. Zespół dziecka maltretowanego - prof. Bożena Zawadzka - Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia UJK w Kielcach
  • Mechanizmy zaburzeń osoby dopuszczającej się agresji - dr med. Rafał Łoś - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy k/Kielc
  • Przewlekły stres pourazowy u osób doznających przemocy w rodzinie - dr Krzysztof Gąsior - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
  • Osoby doznające przemocy w rodzinie i jej sprawcy w niemieckim systemie pomocowym - dr Małgorzata Porąbaniec - Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia UJK w Kielcach
  • Metody i formy pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie - mgr Grażyna Pisarczyk - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Podsumowaniem konferencji był referat Praca socjalna profesją przeciw wykluczeniu Kierownika Zakładu Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia UJK - prof. dr hab. Małgorzaty Orłowskiej.
Wystąpienia miały charakter tematycznie zróżnicowany. Od wystąpień specjalistów z zakresu zdrowia (prof. J.T Marcinkowski; prof. B. Zawadzka; dr K. Gąsior) do zagadnień o charakterze czysto społecznym, dotyczącym opisania zjawiska przemocy od strony tworzących go mechanizmów społecznych (prof. A. Michalska) czy medycznych uwarunkowań (dr R. Łoś), a kończyły się na przedstawieniu sposobów przeciwdziałania zjawisku w praktyce (mgr. G. Pisarczyk, dr M. Porąbaniec). Natomiast w podsumowaniu konferencji (prof. dr. hab. M. Orłowska) została zwrócona uwaga na procesy inkluzji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia w nich pracy socjalnej. Wszak nie bez przyczyny kreatorami opisywanego wydarzenia naukowego były instytucje zajmujące się profesjonalnie pracą socjalną.
W przerwie obrady uświetnił recital muzyczny Agnieszki Stoińskiej - instruktorki ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR w Kielcach.


Małgorzata Orłowska
Bożena Zawadzka
Zakład Pracy Socjalnej i Promocji Zdrowia,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach